Όροι χρήσης

 

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.newscreta.gr ) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως θεωρείται ότι τους αποδέχεται πλήρως και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το newscreta.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να αποσυνδεθούν άμεσα από τον δικτυακό μας τόπο.

 

Περίληψη

Το newscreta.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του newscreta.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη με την χρήση του δικτυακού μας τόπου.

O δικτυακός τόπος NewsCreta.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες μια συλλογή από υπηρεσίες σελίδων ή/και πηγών συνδέσεων συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του NewsCreta.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Ο επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών του NewsCreta.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων - υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το NewsCreta.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης όποιων δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του NewsCreta.gr

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ο χρήστης ή το μέλος του NewsCreta.gr αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για να αποζημιώσει το NewsCreta.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αυτός αναρτήσει, δημοσιεύσει, ή προωθήσει μέσω διαφήμισης στο NewsCreta.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το NewsCreta.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη ή του μέλους με  τρίτους που διαφημίζονται στο NewsCreta.gr και για οποιαδήποτε  συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων , την ορθότητά τους, την εγκυρότητά τους ή/και ακόμα την νομιμότητά τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του NewsCreta.gr, όπως εικόνες, γραφικά, φωτογραφιές, κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του NewsCreta.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.  Εξαιρείται μόνη η περίπτωση της αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου μέρους του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς διαγραφή της προέλευσης από το NewsCreta.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα όποιας πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το newscreta.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το NewsCreta.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή ο χρήστης των σελίδων του ή υπηρεσιών του εφόσον γίνεται με δική του πρωτοβουλία. 

Τα περιεχόμενα του NewsCreta.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το NewsCreta.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το NewsCreta.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, καθώς και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και όλα τα παραπάνω θα διορθώνονται.

Επίσης το NewsCreta.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών ή μελών του, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το NewsCreta.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης ή χρήστης και σε καμία περίπτωση το NewsCreta.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών διαδικτύου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

'ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ' ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το NewsCreta.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "υπερσυνδέσεων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια την  ευθύνη. Το NewsCreta.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το newscreta.gr, την έχουν τα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.